Halv dags kurs

halv dags kurs

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, NAVET I SKOLUTVECKLINGEN – Från skollag till vardagsarbete – 1/2 dag

Hur du skapar systematik och uthållighet för att arbeta mot de nationella målen

Förbättringshjulet med ikoner 500 pixKurs i systematiskt kvalitetsarbete för förskolechefer, förskolelärare, rektorer och lärare. Vi visar er verktyg, metoder, modeller och handfasta tips som säkerställer att ni lättare når de ökade kraven inom systematiskt kvalitetsarbete.

Kursen ger dig en konkret grund för hur du analyserar ett nuläge och hur du gör för att sätta SMARTA mål. Vidare hur du arbetar med aktiviteter och årshjul samt hur du analyserar resultat och dokumenterar. Med hjälp av vår modell FÖRBÄTTRINGSHJULET® täcker vi detta område, enligt lagkraven – Planera, Genomföra, Utvärdera och Förbättra & Redovisa.

Viktiga frågor:

PLANERA
Vilken roll, ansvar och befogenhet har ni i förhållande till huvudmannen och deras “Kvalitetsplan”? Hur genomför ni en nulägesanalys och prioriterar viktiga områden i läroplanen? Hur omsätter ni de nationella målen till era lokala och specifika sk. SMARTA mål och hur skapar ni ett ”Måldokument”?

GENOMFÖRA
Hur omsätter ni måldokument och enhetens pedagogiska planering (epp) till ett pedagogiskt årshjul, med aktiviteter och rutiner, månad-för-månad, med så få tidstjuvar som möjligt?

UTVÄRDERA
Hur följer ni upp och analyserar att det blev som det blev när ni gjorde som ni gjorde? Hur blir ni effektivare i era möten med faktabaserat beslutsunderlag och fokus på avvikelser från era mål?

FÖRBÄTTRA & REDOVISA
Hur prioriterar ni förbättringar utifrån er analys och hur dokumenterar ni på ett enkelt och konkret sätt en ”Resultatredovisning”, som uppfyller lagkraven?

packshot_books_skoldialogen-300-pixTID, PLATS OCH ANMÄLAN

Pris: Enligt separat offert.

Tid: Hel eller halv dag enligt överenskommelse.

Plats: Hos kund.

Anmälan görs via info@skoldialogen.se eller 018-32 45 50.

Se PDF dokument nedan
Skoldialogen – Kurs i systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling

streck

 

Kvalitetslyft i förskolan genom systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt kretslopp – 1/2 dag

Kvalitetsarbetet börjar i barngruppen. Vad som händer i barngruppen ligger som grund för att utveckla pedagogiken, baserat på förskolans läroplan. Det finns två perspektiv att utvärdera arbetet i förskolan – verksamheten som helhet och individutvecklingen hos barnet.

Utvärderingen ska i första hand fokusera på verksamheten – inte det enskilda barnet (jämför grundskolan). I stället är det förskolans förmåga att ge varje barn bästa tänkbara utvecklingsmöjligheter som ska utvärderas.

Boken ”Det pedagogiska kretsloppet – ett kvalitetslyft för förskolan” fungerar som underlag för att utveckla den pedagogiska verksamheten och som dokumentation. Då speciellt utifrån läroplanen Lpfö 98/10.

2015-04-29_14-36-20 Snagit-300 pixVi hjälper er att omsätta resultat av verksamheten för att utveckla pedagogiken.

• Hur förbättrar vi vardagshändelser som mejl, föräldrakontakter, mm?
• Hur strukturerar vi vardagen genom årshjul och rutiner?
• Hur skapa du egna konkreta SMARTA mål utifrån läroplanen?
• Hur styr vi och mäter verksamheten t ex samband mellan ”Utveckling och lärande”, ”Normer och värden” samt ”Barns inflytande”?
• Hur skapar du dokumentation i form av verksamhetsplan och utvärderingsrapport?

Tid, plats och anmälan

Pris: Enligt separat offert.

Tid: Hel eller halv dag enligt överenskommelse.

Plats: Hos kund.

Anmälan görs via info@skoldialogen.se eller 018-32 45 50.

Se PDF dokument nedan.
Skoldialogen – Kurs i Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt kretslopp förskolan

streck

Kurs i “Skolanalysens A-B-C” – 1/2 dag

A. Struktur
B. Processmål
C. Kunskapsresultat

Bild1-grafer 400 pix

Kursen är riktad till dig som vill erhålla kunskap, verktyg och metoder i ”Skolanalysens ABC”. Vi visar er hur ni på ett enkelt sätt kan göra rätt analys av verksamheten och säkerställa att ni når upp till de ökade resultatkraven. Kursen är riktad från huvudman till enhetsnivå.

Vi går igenom struktur, processmål och kunskapsresultat. Vi visar hur ni bl a kan använda kunskapsresultatet till att utveckla elevens kunskaper och ert pedagogiska arbete. Vi ger en introduktion till hur du gör nulägesanalys när resultat saknas. Vi visar steg-för-steg-metod för att fånga det löpande resultatet under ett läsår och även hur ni gör prognoser – att arbeta mer proaktivt istället för reaktivt.

Vi kommer också att berätta hur ni få en klar och tydlig bild av ert nuläge och hur det möter innehållet i läroplanen. Kursen ger er ett konkret arbetssätt för att skapa rätt beslutsinformation för att ta er till önskat läge.

Viktiga områden i kursen:

-Den viktiga ”styrkedjan” i uppföljning och analys: Huvudman-Enhetsnivå-Individ

-Skillnad mellan analys med konkreta mål och bara med kunskapsresultat.

-Analys utifrån en tydligt omsatt modell ”nerifrån-och-upp och uppifrån-och-ner” och samspel mellan ett kvalitetsledningssystem och en lärplattform.

-Koppling mellan elevmål, läroplan och kurs/ämnesplan.

-Analys av fakta ur lärplattformar ”en guldgruva” – ämnen, årskurser, klasser mm och jämförelse med nationell statistik.

-Analys av samband i läroplanen t ex normer och värden, elevinflytande och pedagogisk process.

-Förståelse för hur faktabaserat underlag leder till klokare beslut, mer rättvis resursfördelning och stöd till de som verkligen behöver det.

2016-09-14_11-53-10Tid, plats och anmälan

Pris: Enligt separat offert.

Tid: Hel eller halv dag enligt överenskommelse.

Plats: Hos kund.

Anmälan görs via info@skoldialogen.se eller 018-32 45 50.

Se PDF dokument nedan.
Skoldialogen – Kurs i Skolanalysens ABC baserat på styrkedjan