Inspektion

För att hjälpa förskolor, skolor och deras huvudmän i sitt utvecklingsarbete och i samband med Skolinspektionens insatser, har vi olika tjänster och verktyg att tillgå. Detta i syfte att skapa en “kultur”, som är mer strukturerad och systematisk.

Bild1-grafer 400 pixDe tre vanligast förekommande bristerna i Skolinspektionens rapporter

• Systematiskt kvalitetsarbete.
• Uppföljnings av verksamhetens resultat.
• Förebyggande arbete mot kränkande behandling.

Några vanliga frågeställningar i samband med våra insatser

• Finns ett gemensamt sätt att samla och tolka resultat för elever och grupper?
• Finns en gemensam pedagogisk struktur byggd på läroplanen?
• Finns kvalitetsledningssystem för att klara uppföljning-förbättring-genomförande-planering på alla nivåer?

Vårt arbete och våra verktyg anpassas alltid specifikt efter de synpunkter som Skolinspektionen har på styrning och utveckling av verksamheten. Vi hjälper också till med kommunikationen med myndigheten, dels för att få en smidig dialog, dels för att prioritera arbetet på rätt sätt, så att det normala arbetet kan fortgå utan störning.

Utgångspunkten för vårt arbete/analys är gällande skollag, förordningar, de nationella styrdokumenten samt övriga lagar som påverkar skolverksamheten såsom kommunallagen, aktiebolagslagen, diskrimineringslagen m fl.

Exempel på verktyg i “Skolans Verksamhetsmodell”  

För att synliggöra analysen, använder vi en etablerad modell för styrning och ständiga förbättringar. Vi arbetar med nulägesanalys med självvärderingsfrågor baserade på skollag och läroplan. Vi kan göra en förrevision och rapport över vilka ”VAD” från styrdokument som saknas. Vi hjälper till med tolkning av resultat och vägleder kring förbättringsåtgärder samt hur en konkret handlingsplan ska utformas.

Vi studerar också tillsammans med er ”styrkedjan” mellan huvudman, rektor och lärare och hur t ex kunskapsresultaten ska följas upp och analyseras. Detta för hitta förbättringsområden för arbetslag och kollegialt lärande samt analys hos huvudmannen. En analys som ska leda till en rättvis resursfördelning. Med andra ord – ”hjälp till självhjälp”.

Resultatet av vårt gemensamma arbete fungerar som en grund för ett kvalitetssystem, som ni kan använda i vardagen.

Se PDF dokument nedan.
Skoldialogen – Skolutveckling med tjänster inför och efter Skolinspektionen-PDF