Modell

2015-04-15_18-15-36”Skolans Verksamhetsmodell” består av ett antal konkreta verktyg och handböcker, som kan användas helt fristående eller som en samverkande helhet. Detta för att skapa ett hållbart och fungerande verksamhetssystem. Vi utgår alltid från kundens egna metoder och kultur, där verktygen fungerar som handfasta hjälpmedel i utvecklingsarbetet. Modellen illustreras i form av ett hus för att öka förståelsen för skolans uppbyggnad, underhåll och stabilitet – i alla dess beståndsdelar.

Grunden för modellen är decenniers samlade kunskap från nationell och internationell verksamhetsutveckling, byggd på vetenskap. Främst inom området Total Quality Management (TQM), som vi kombinerat med tillämpningen av Skollagen (2010:800), förordningar och skolformsvisa läroplanerna.

FÖRBÄTTRINGSHJULET®
“Ledstång” för uthålligt arbete enligt principen: Planera-Göra-Utvärdera-Förbättra. Se symbol i mitten.

KVALITETSHUSET® SER (School Effectiveness Research)
Helhetssyn och styrfilosofi baserat på W Edwards Demings 14 punkter för gemensamt ansvarstagande och långsiktig kvalitetsförbättring. Baselementen består av: Barnet/Eleven i centrum, Beslut baserat på fakta, Arbete med processer i den pedagogiska strukturen, Ständiga förbättringar, Allas medverkan i detta arbete.

Se PDF-dokument nedan.
Skoldialogen – Skolans Verksamhetsmodell-PDF
Skoldialogen – Utbildning, expertstöd och IT-verktyg för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan